DOKUMENTY

Stanovy spolku PELERO CZ z.s.

STANOVY SPOLKU PĚSTITELŮ A ZPRACOVATELŮ LÉČIVÝCH, AROMATICKÝCH A KOŘENINOVÝCH ROSTLIN - PELERO CZ z.s.

I.

PELERO CZ o. s. se sídlem - Zemědělská 1, 613 00 Brno, Mendelova univerzita v Brně, kancelář N3099 evidované na Ministerstvu vnitra jako občanské sdružení pod č.j. VS/1-1/66717/07-R , ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "NOZ"), tedy od 1. 1. 2016, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ.

II.

Název

Nový název spolku je: PELERO CZ z.s.

III.

Sídlo

Adresa sídla je: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, kancelář N3099,

IV.

Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

V.

Účel Spolku

Účelem Spolku je nezávislé samostatné sdružení skupiny odborníků, podnikatelů, zástupců orgánů, ústavů a škol k podpoře pěstování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (dále jen LAKR) v České republice a sdružuje právnické a fyzické osoby na základě dobrovolnosti

VI.

Hlavní činnost Spolku

Hlavní činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. V. jako společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména těmito činnostmi:

 • zajišťováním a podporováním poradenské, konzultační činnosti, v oblasti pěstování a zpracování LAKR s cílem zvyšování tuzemské produkce a jejího uplatnění v různých odvětvích,
 • spoluprací na vydávání odborných sdělení a publikací,
 • zastupování zájmů členů Spolku v rámci agrární politiky ČR jednáním s ústředními a resortními orgány, svazy a asociacemi příbuzné náplně, s představiteli agrárního sektoru, s vědeckými a vzdělávacími institucemi v tuzemském i zahraničním měřítku,
 • usilováním o spolupráci s obdobnými institucemi v zahraničí,
 • pořádáním konferencí, seminářů a školení, výchovně-vzdělávacími aktivitami,
 • pořádáním výstav a účastí na nich.

VII.

Vedlejší činnost Spolku

Jelikož je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, pro podporu hlavní činnosti. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

VIII.

Členství

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

2. Členem Spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

4. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru Spolku o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.

5. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:

 • dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru Spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak.
 • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého,
 • vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výbor Spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě Spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Spolku zvlášť závažnou újmu.
 • zánikem Spolku.

6. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

IX.

Práva a povinnosti členů

1. Každý člen Spolku má právo:

 • podílet se na činnosti Spolku,
 • být pravidelně informován o dění ve Spolku,
 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,
 • volit a být volen do orgánů Spolku,
 • žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. XI. stanov.

2. Každý člen Spolku má povinnost:

 • platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze,
 • chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku,
 • dodržovat stanovy Spolku,
 • aktivně se podílet na činnosti Spolku,
 • pravidelně se informovat o dění ve Spolku.
 • Další práva a povinnosti může členům spolku určit svým rozhodnutím členská schůze.

X.

Členské příspěvky

1. Výši a splatnost členského příspěvku za členy určí členská schůze.

2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor Spolku.

3. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výbor Spolku.

XI.

Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby: Právnické osoby:

Jméno a příjmení Název

Bydliště Sídlo

Datum narození IČ

Tel. č./ email Tel. č./ email, osoba jednající jménem člena ve Spolku

2. Zápisy a výmazy ze seznamu členů provádí výbor. Výbor Spolku provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

3. Výbor je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.

4. Seznam členů je neveřejný. Odesláním žádosti dle čl. VIII. odst. 4. stanov člen Spolku vyjadřuje souhlas se zpřístupněním seznamu členů, který obsahuje údaje člena dle čl. XI. odst. 1 stanov, členům Spolku.

XII.

Orgány Spolku

1. Organizační strukturu Spolku tvoří:

 • členská schůze,
 • výbor,
 • kontrolní komise.

2. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. VIII. odst. 5 stanov Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí. V případě, že není možné členy orgánu kooptovat, musí být za účelem zvolení dalších členů orgánu svolána členská schůze.

XIII.

Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.

2. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro následující období, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku. Do její působnosti tak náleží zejm.:

 • určit hlavní zaměření činností Spolku,
 • rozhodovat o změně stanov,
 • schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané výborem,

d) rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,

e) schvalovat výsledek hospodaření Spolku,

f) volit členy výboru, členy kontrolní komise,

g) jmenovat likvidátora při zániku Spolku,

h) hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů,

i) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku,

j) rozhodnout o přeměně Spolku,

k) rozhodovat o věcech, o kterých si vyhradila rozhodovat členská schůze.

 • Členská schůze je svolávána výborem podle potřeby, nejméně však jednou za tři roky.

4. Výbor je povinen svolat členskou schůzi v případě, že ho o to písemně požádá kontrolní komise nebo alespoň jedna třetina členů Spolku s uvedením důvodu svolání a programu členské schůze. V případě, že tak neučiní nejpozději do osmi týdnů od doručení řádné žádosti o svolání členské schůze, může členskou schůzi svolat kontrolní komise nebo kterýkoliv z členů Spolku.

5. Pozvánka na členskou schůzi Spolku s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně deset dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

6. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.

7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna se usnášet za účasti minimálně jedné třetiny většiny všech členů Spolku. Rozhodnutí členská schůze přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. O záležitostech dle čl. XIII. odst. 2 písm. i) členská schůze rozhoduje dvoutřetinovou většinou všech členů Spolku.

8. Jednání členské schůze řídí předseda, kterého členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsaženo v pozvánce podle bodu čl. XIII. odst. 5 stanov.

 • Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání členské schůze v pozvánce dle čl. XIII. odst. 5 stanov, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem jedné poloviny všech členů.

10. Člen Spolku může k účasti a hlasování na členské schůzi zplnomocnit zástupce. Taková plná moc vyžaduje úředně ověřený podpis.

11. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo jednání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká rozhodnutí byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

XIV.

Výbor

 • Výbor je statutárním orgánem Spolku.
 • Členství ve výboru je neslučitelné s členstvím v kontrolní komisi. V případě, že by člen výboru byl zvolen do kontrolní komise, zaniká jeho členství ve výboru účastí na prvním zasedání kontrolní komise
 • Výbor je kolektivním orgánem tvořeným třemi členy výboru. Členové výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu.
 • Výbor řídí činnost Spolku v souladu se stanovami a vnitřními normami Spolku i rozhodnutími členské schůze.
 • Spolek zastupuje předseda výboru samostatně, nebo dva členové výboru společně.
 • Výbor odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.
 • Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj Spolku.
 • Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
 • Výbor je usnášeníschopný v případě přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý člen výboru má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru. Člen výboru se nemůže při účasti a hlasování výboru nechat zastoupit na základě plné moci.
 • Výbor zasedá dle potřeby, nejméně však jednou za čtyři měsíce. Zasedání výboru svolává předseda výboru, v mimořádných případech ostatní členové výboru nebo předseda kontrolní komise. Návrhy členů výboru, pokud o to požádají, musí být zaprotokolovány v zápise z jednání výboru. Na jednání výboru je vždy přizván předseda kontrolní komise.
 • Do působnosti výboru náleží:

a) svolávat členskou schůzi,

b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci Spolku,

c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku,

d) přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,

e) rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

f) schvalovat interní organizační normy Spolku.

 • O rozhodnutích přijatých na zasedání výboru pořizuje výborem pověřený člen výboru zápis. Zápis svým podpisem ověřují všichni přítomní členové výboru.

XV.

Kontrolní komise

 • Kontrolní komise má tři členy, kteří jsou voleni členskou schůzí. Členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu kontrolní komise.
 • Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru. V případě, že by člen kontrolní komise byl zvolen do výboru, zaniká jeho členství v kontrolní komisi účastí na prvním zasedání výboru.
 • Kontrolní komise je usnášeníschopná v případě přítomnosti nadpoloviční většiny jejich členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý člen kontrolní komise má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy kontrolní komise. Člen kontrolní komise se nemůže při účasti a hlasování kontrolní komise nechat zastoupit na základě plné moci.
 • Kontrolní komise se schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Zasedání kontrolní komise svolává její předseda, v mimořádných případech kterýkoliv člen kontrolní komise.
 • Do působnosti kontrolní komise patří:
 • kontrolovat veškerou činnost Spolku a jeho orgánů,
 • projednávat podněty a stížnosti členů Spolku,
 • vyjadřovat se k hospodaření Spolku,
 • na zjištěné nedostatky upozorňovat výbor a požadovat jejich nápravu,
 • předkládat členské schůzi, výboru návrhy řešení zjištěných nedostatků,
 • kontrolovat majetek Spolku a způsob jeho užívání.
 • O rozhodnutích přijatých na zasedání kontrolní komise pořizuje kontrolní komisí pověřený člen kontrolní komise zápis. Zápis svým podpisem ověřují všichni přítomní členové kontrolní komise.
 • Kontrolní komise o své činnosti podává zprávu členské schůzi, mezi jednáními členské schůze výboru.
 • Všichni členové Spolku, výbor i zaměstnanci Spolku jsou povinni s kontrolní komisí při provádění kontroly spolupracovat, poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a poskytovat další požadovanou součinnost.

XVI.

Majetek a hospodaření Spolku

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

 • Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

XVII.

Zánik a likvidace Spolku

 • Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Při zániku Spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.

3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.

 • Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XVII.

Závěrečná ustanovení

 • Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 4. listopadu 2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 4. listopadu 2016.
 • Znění těchto stanov je účinné od 4. listopadu 2016.