AKTUALITY

ČLENSKÁ SCHŮZE!

Vážení členové,

ve smyslu stanov spolku svolávám členskou schůzi na termín: 27. dubna 2022

Členská schůze proběhne online prostřednictvím MS Teams a bude řízena z dosavadní kanceláře spolku v budově A, Mendelovy univerzity, kancelář 3099, Zemědělská 1, Brno - Černá pole.

Schůze bude zahájena v 10:00 h

Žádáme všechny členy, aby se nejpozději do 26. 4.2022 zaregistrovali.

Program členské schůze:

 1. Volba pracovních komisí (mandátová, volební)
 2. Zpráva o činnosti PELERO CZ za uplynulé období.
 3. Zpráva revizní komise o hospodaření
 4. Úprava stanov
 5. Volba výboru a kontrolní komise
 6. Plán činnosti pro nastávající období
 7. Diskuze a závěr

Konopí a věda VII.

Pozvánka na mezinárodní konferenci Konopí a věda VII. 


Medzinárodná vedecká konferencia: Liečivé, aromatické a koreninové rastliny

4. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA:

LIEČIVÉ, AROMATICKÉ A KORENINOVÉ RASTLINY
24. ODBORNÝ SEMINÁR S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU:
AKTUÁLNE ASPEKTY PESTOVANIA, SPRACOVANIA A VYUŽITIA LIEČIVÝCH, AROMATICKÝCH A KORENINOVÝCH RASTLÍN
3. SYMPÓZIUM O LIEČIVÝCH RASTLINÁCH A PRÍRODNÝCH LIEČIVÁCH

11. - 13. máj 2022
Smolenický zámok, Slovenská republika

TEMATICKÉ ZAMERANIE:

 • Ekobiológia liečivých, aromatických a koreninových rastlín (LAKR)
 • Biodiverzita, genetické zdroje LAKR, ich ochrana a zachovávanie
 • Farmakognózia a fytochémia
 • Pestovanie LAKR a ich priemyselné spracovanie
 • Kvalita a produkty z LAKR
 • Využitie LAKR v ľudovom liečiteľstve a tradičnej medicíne

Letní etapa Flora Olomouc 2021

Flora Olomouc 2020 Hortikoplex - zdravá rostlina

letní etapa Flora Olomouc 15.- 18.8.2019

23. seminář s mezinárodní účastí , 

který se koná ve dnech 22. 11. až 23.11.2018 

v oranžerii olomouckého výstaviště FLORA v Olomouci 

Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

Pořadatelem je Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty MENDELU v Brně. 

Cílem semináře jsou otázky a perspektivy rozvoje pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) a prezentace výsledků výzkumu u této skupiny plodin.

Seminář bude probíhat v blocích, referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku.


·
Úvod

 • Úvodní slovo ředitele výstaviště FLORA Olomouc
 • Léčivé rostliny a Mendelova univerzita v Brně
 • Činnost spolku PELERO CZ v minulém období a jeho perspektivy z pohledu rozvoje pěstování LAKR
 • Postavení léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v rámci dalších rostlinných komodit z pohledu Ministerstva zemědělství ČR - zástupce MZe ČR, Praha

· Pěstování LAKR

 • Osivo a sadba LAKR,
 • Nákup LAKR ze sběru a pěstování
 • Pěstování LAKR na Slovensku
 • Genetické zdroje LAKR v ČR
 • Odrůdy LAKR, přehled o stávajícím sortimentu a systémy kontroly odrůd v ČR
 • Šlechtění odrůd, možnosti v ČR a ve světě
 • Extrakty z LAKR jako surovina pro další využití
 • Pěstování zeleného koření

· Podpora pěstování

 • Choroby LAKR a ochrana proti nim v integrovaných sytémech
 • Škůdci LAKR a ochrana proti nim v integrovaných systémech
 • Herbicidy a LAKR
 • LAKR a biologická ochrana rostlin

· Diskuze u posterů - výsledky výzkumu v dané oblasti

Organizační pokyny

Ze semináře bude vydán sborník prací, ve kterém budou plné texty vyžádaných referátů (délka vyžádaných referátů: 15 min a 5 min diskuze) a plné texty posterových sdělení (rozměr posteru: A0 - 841 x 1189 mm).

Práce k publikování budou připraveny ve formátu podle dispozic pořadatele (2. cirkulář). Rozsah plných textů do 8 str. (1 str. do 4000 znaků s mezerami), včetně obrázků, grafů a tabulek.

Žádosti o vyžádané referáty budou zaslány s touto pozvánkou, prosíme oslovené, aby kladně nebo záporně reagovali nejpozději do 22. 6. 2018.

Závaznou přihlášku odešlete na adresu pořadatele nejpozději do 30. 9. 2018.

Příspěvek do sborníku v požadovaném formátu do 10.10.2018.

Po obdržení přihlášky Vám zašleme propozice, které se týkají vložného a další organizační pokyny. Vložné bude činit cca 1200,- Kč (členové spolku PELERO CZ  1000,- Kč, studenti 500,-) a bude zahrnovat, sborník ze semináře, občerstvení a oběd. Autoři vyžádaných referátů mají vstup volný.

V rámi letní etapy FLORA Olomouc 2017 se účastní jako vystavovatel členové PELERO CZ ve společné expozici   "LÉČIVÁ SÍLA STROMů"

Expozice je umístěna v pavilonu A vlevo od hlavního vchodu

V rámci expozice bude také poradenský stánek PELERO CZ a info stánek AF Mendelu v Brně

Prodejní stánky budou umístěny na galerii pavilonu A 


První cirkulář

22. odborný seminář s mezinárodní účastí, 14. - 15. 9. 2017 v Lednici

Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, jehož cílem je prezentace výsledků výzkumu a praxe v oblasti pěstování a zpracování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin.

Tematické okruhy

• agrotechnika, mechanizace a ochrana rostlin

• šlechtění a semenářství • legislativa a certifikace

• věda, výzkum, trendy • zpracování a kvalita

• ekonomika

Kontaktní adresa

doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D., e-mail: neugebj@zf.mendelu.cz

Zahradnická fakulta MENDELU, tel.: +420 519 367 233

Valtická 337, 691 44 Lednice, ČR mob.: +420 722 902 169

Prezentace

Formou referátů, posterů či nabídky produktů u pultů k pronajmutí (za 500 Kč).

Vložné

800 Kč

500 Kč (pro členy PELERO CZ o. s.)

V ceně je tištěný sborník abstraktů, občerstvení a oběd.

Platba

převodem:
KB č. účtu. 7200310267/0100

variabilní symbol: KS 5170171

Bankovní spojení: 

KB Brno-Černá Pole, Merhautova 1, 631 32 Brno, Česká republika

SWIFT kód: KOMBCZPP

Číslo účtu: 7200310267/0100

IBAN kód: CZ70 0100 0000 0072 0031 0267

Platba v EUR tj. 29 nebo 18 EUR

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení platícího. Daňové doklady budou předány na vyžádání, po uskutečnění platby, nebo při prezenci.

Trvání

14. 9. ústní a posterové prezentace, 15. 9. exkurze

Volitelný program

Na 14. 9. je možné zajistit ochutnávku vín s řízenou degustací (600 Kč).

15. 9. exkurze Bylinky s.r.o. Suchohrdly u Miroslavi(150 Kč).

Zájemci o ubytování si jej rezervují sami, více informací na https://www.lednice.cz/cs/ubytovani/

Důležitá data

do 15. 5. 2017 zaslání závazné přihlášky, uhrazení vložného

do 31. 5. 2017 rozeslání druhého cirkuláře

do 18. 6. 2017 zaslání abstraktů do sborníku na neugebj@zf.mendelu.cz

Závazná přihláška

Termín zaslání do 15. 5. 2017

Kontaktní adresa

doc. Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D., e-mail: neugebj@zf.mendelu.cz

Zahradnická fakulta MENDELU, tel.: +420 519 367 233

Valtická 337, 691 44 Lednice, ČR mob.: +420 722 902 169

jméno, příjmení, tituly........................................................................................................

organizace............................................................................................................................

adresa.....................................................................................................................................e-mail..............................................................tel.................................................................

název příspěvku........................................................................................................

................................................................................................................................................

autor.................................................................................................................................

Tematický okruh

Označte (dopište ANO)

agrotechnika, mechanizace a ochrana rostlin ___

šlechtění a semenářství___

legislativa a certifikace___

věda, výzkum, trendy___

zpracování a kvalita___

ekonomika___

Forma prezentace

referát ___ poster ___ pult ___

Doprovodný program

ochutnávka vín (600 Kč) ___ exkurze (150 Kč) ___

dotazy, poznámky ...............................................................................................................................................................................................


Zveme Vás na  Floru Olomouc - jarní etapa 2017 


Členové spolku PELERO v pořadu 
"Kouzelné bylinky"  České televize


PELERO CZ Vás zve na seminář

Pěstování, sklizeň a posklizňová úprava LAKR v Zahradnictví Trboušany s ohledem na realizaci podle kvality.

Seminář je podporován Ministerstvem zemědelství reg.č. 69 projektem:

Vzdělávání spotřebitelské veřejnosti v problematice kvality pěstovaných léčivých, aromatických a kořeninových rostlin využívaných pro další zpracování v různých oblastech.

Termín konání: 28.12.2016

Doba: 13:00 - 15:30

Místo konání: Prostory Zahradictví Trboušany

Přednášenící:

 1. Název přednášky: Dosavadní stav a perspektivy pěstování LAKR v Zahradictví Trboušany.

přednáší: Petr Komínek , majitel Zahradnictví Trboušany. Místopředseda spolku PELERO CZ

 1. Název přednášky: Legislaviva při zpracování LAKR z vlastní produkce do čajových směsí a dalších výrobků.

přednáší: Mgr. Miriam Popelková, OSVČ, Brno, členka PELERO CZ

 1. Název přednášky: Proč pěstovat LAKR v rámci zahradnické výroby.

přednáší: Ing. Blanka Kocourková, CSc., předsedkyně spolku PELERO CZ. 


PELERO CZ Vás zve na seminář

Choroby a škůdci léčivých rostlin a realizace výrobků z LAKR na farmářských trzích.

Seminář je podporován Ministerstvem zemědelství reg.č. 69 projektem:

Vzdělávání spotřebitelské veřejnosti v problematice kvality pěstovaných léčivých, aromatických a kořeninových rostlin využívaných pro další zpracování v různých oblastech.

Termín konání: 12.12.2016

Doba: 11:00 - 13:30

Místo konání: ICV, MENDELU, Zemědělská 5, Brno

Přednášenící:

 1. Název přednášky: Choroby léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR).

přednáší: doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D., AF MENDELU, členka PELERO CZ

 1. Název přednášky: Škůdci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR).

přednáší: Ing. Eva Hrudová, Ph.D., AF MENDELU, členka PELERO CZ

 1. Název přednášky: Šlechtění léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) především z čeledi miříkovitých.

přednáší: Ing. Prokop Šmirous, AGRITEC, s.r.o. Šumperk, člen PELERO CZ

4. Název přednášky:Malovýroba a uvádění na trh výrobků z léčivých rostlin v režimu potraviny,doplňky stravy, kosmetika

přednáší: Přednášející - Ing. Gabriela Olšanská, Ph.D., Biogena CB spol. s r.o., Brno, člen výboru PELERO CZ


PELERO CZ Vás zve na seminář

Možnosti pěstování teplomilných léčivých rostlin v podmínkách jižní Moravy.

Seminář je podporován Ministerstvem zemědelství reg.č. 69 projektem:

Vzdělávání spotřebitelské veřejnosti v problematice kvality pěstovaných léčivých, aromatických a kořeninových rostlin využívaných pro další zpracování v různých oblastech.

Termín konání: 26.11.2016

Doba: 11:00 - 13:00

Místo konání: ČESKÝ ZAHRADKÁŘSKÝ SVAZ, Územní sdružení Brno-venkov, Křenová 67, 602 00 Brno

Přednášenící:

 1. Název přednášky: Možnosti pěstování teplomilných léčivých rostlin v podmínkách jižní Moravy. Přednáší: Ing. Blanka Kocourková, CSc., předsedkyně spolku PELERO CZ
 2. Název přednášky: Choroby a škůdci léčivých rostlin v podmínkách jižní Moravy. Přednáší: Prof. Inf. Radovan Pokorný, Ph.D., vedoucí Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství AF MENDELU

Název přednášky: Organizační zajištění plánu kurzů pro rok 2017. 

Přednáší: Ing. Jiří Procházka z ČZS


PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST listopad 2016

Multifunkční centrum zámek Lednice ve spolupráci se Ing. Jarmilou Neugebauerovou, Ph.D., Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
Vás zvou na přednášku na téma: 

LÉČIVÉ A JEDLÉ KVĚTY

Přednáška bude zaměřena na použití květů ve fytoterapii a kulinářství. Bude popsáno asi 20 druhů rostlin pěstovaných, nebo planých.

Seznámíme Vás s obsahovými látkami, zásadami sběru a úpravami vybraného sortimentu květů. Můžete se těšit na ukázku vzorků sušených i čerstvých květů.

Vstup zdarma

KDY: Úterý 22. listopadu 2016 v 18:30 hodin

KDE: Přednášková místnost Multifunkčního centra vchod z Loveckého nádvoří zámku, 1. patro

Srdečně zve Kateřina Baroňová

Tel.: +420 773 737 701 

vyuka@mczl.cz                                         www.facebook.com/jizdarnylednice 


V rámci pozdzimní etapy, výstavy Flora Olomouc 2016 se bude konat seminář v termínu 21.10.2016

SEMINÁŘ SDRUŽENÍ PĚSTITELŮ A ZPRACOVATELŮ LÉČIVÝCH, AROMATICKÝCH A KOŘENINOVÝCH ROSTLIN PELERO CZ 

"Léčivé rostliny nejen v nápojích

Program: 

12:30 - 13:15 Léčivé rostliny, charakteristika, nejčastěji užívané 

- Ing. Blanka Kocourková, CSc, PELERO CZ

13:15 - 14:00 Využití léčivých rostlin pro přípravu bylinných čajů 

- Ing. Josef Palas, LEROS s.r.o., Praha 

14:45 - 15:30 Biogena CB, spol. s r.o. a její role v nápojovém průmyslu

- Ing. Gabriela Olšanská, Ph.D., Biogena CB spol. s r.o., Brno

15:30 - 16:15 Léčivé květy 

- Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D., ZF MENDELU, Lednice,

16:15 - 17:00 Včely a léčivé rostliny 

- Ing. Karel Dušek, CSc., Ing. Elena Dušková, VÚRV, v.v.i. Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin+

17:00 - 17:45 Zelený ječmen 

- Ing. Helena Pluháčková, Ph.D., AF MENDELU, Brno


21. ODBORNÝ SEMINÁŘ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PĚSTOVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ LÉČIVÝCH, AROMATICKÝCH A KOŘENINOVÝCH ROSTLIN

21. odborný seminář s mezinárodní účastí: aktuální otázky pěstování zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin

12. - 14. září 2016, Praha

Vážení příznivci léčivých rostlin,

dovolte mi Vás jménem organizačního výboru pozvat na 21. ročník odborného semináře: Aktuální otázky pěstování, zpracování a využití léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Cílem tohoto semináře vždy bylo oživit diskuzi o stavu LAKR (nejen) v České Republice a na Slovensku, a to od legislativy a pěstování až po výzkum a jejich komerční využití. Ve srovnání s mnoha okolními státy je situace LAKR v ČR a SR ne úplně příznivá. Tento seminář byl, je a s Vaší pomocí i bude základní a stále se rozšiřující platformou pro nastartování pozitivních změn. V programu se zaměříme zejména na třaskavé legislativní aspekty, dotkneme se ožehavého tématu léčivého konopí, přičichneme k nejnovějším výsledkům výzkumu a v neposlední řadě se rozhlédneme po Praze a okolí ze střechy nové krásné budovy Mezifakultního centra environmentálních věd ČZU skrz jiskřivý produkt Univerzitního pivovaru.

Pavel Klouček
předseda vědeckého výboru


21. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv SFS

Vážene kolegyne, vážení kolegovia,

v mene organizačného výboru si Vás dovoľujem srdečne pozvať na podujatie "21. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv SFS", ktoré sa uskutoční 13. a 14. 6. 2016 v areáli Rozálka (Pezinok), pod vinicami v malebnom prostredí Malokarpatskej oblasti. 

Súčasťou konferencie je návšteva Stredomorskej záhrady RNDr. Vladimíra Píša, PhD. s krásnymi levanduľovými záhonmi.
Bližšie informácie o podujatí, prihlášku a inštrukcie k zasielaniu abstraktov nájdete v prílohe.

Tešíme sa na stretnutie!

S pozdravom,

PharmDr. Silvia Fialová, PhD. 


...